<h2>លក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់</h2>

កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយ

កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតនេះ ("កិច្ចព្រមព្រៀង") គឺរវាងអ្នក និងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយគ្រិស្តបរិស័ទ អ៊ីង ("ស៊ីប៊ីអិន") ជាមួយនឹងទីតាំងអាជីវកម្មសំខាន់ស្ថិតនៅ 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, Virginia 23463។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតរបស់ស៊ីប៊ីអិន ("វ៉ិបសាយស៊ីប៊ីអិន") បញ្ជាក់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលមានចែងដូចខាងក្រោមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង៖

ការទទួលយក

(១) អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកបានអានរាល់លក្ខ័ន្តិកៈទាំងអស់នៃការប្រើប្រាស់ និងអ្នកទទួលយកនូវលក្ខ័ន្តដូចតទៅ។ អ្នកយល់ព្រមអាននូវរាល់លក្ខ័ន្តិកៈ និងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះដោយយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះទេ អ្នកនឹងមិនចូលទៅកាន់ ឬប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិនបានឡើយ។

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

(២) ស៊ីប៊ីអិនអាចនឹងត្រួតពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយស៊ីប៊ីអិនរបស់លោកអ្នក និងអាចប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញ ឬចែកចាយនូវព័ត៌មាន និងសម្ភារៈដែលទទួលបានពីលោកអ្នក ឬក៏ប្រមូលយកតាមរយៈការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៅក្នុងវ៉ិបសាយររបស់ស៊ីប៊ីអិនសម្រាប់គោលបំណង និងហេតុផលច្បាប់។ យ៉ាងណាមិញ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក្រៅពីអ្វីដែលអ្នកចែករំលែកតាមរយៈការសរសេរជាសារ និងទម្រង់ផ្សេងៗទៀតនៃការទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈនៅក្នុងវ៉ិបសាយស៊ីប៊ីអិន អាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់យោងតាម គោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ស៊ីប៊ីអិន។

ការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀង

(៣) ស៊ីប៊ីអិនសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ បន្ថែម ឬដកយកផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចេញ រួមទាំងមិនកំណត់ត្រឹមគោលការណ៍ភាពឯកជនទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែកនៅពេលណាមួយ។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរដូច្នោះនឹងមានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងវ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិន។ អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកបន្តការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិននឹងព្រមទទួលយកដោយឥតលក្ខខ័ណ្ឌចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ ការកែប្រែ ដាក់បន្ថែម ឬដកចេញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

រក្សាសិទ្ធិ

(៤) វ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិនត្រូវបានការពារដោយសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធដែលជាកិច្ចការរួម និង/ឬការចងក្រង អនុលោមតាមច្បាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗទៀត។ មាតិការវ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិន រួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់ចំពោះ អត្ថបទ មតិយោបល់ សារ វីដេអូ ក្រាហ្វិក មុខងារអន្តរៈកម្ម និងសម្ភារផ្សេងៗទាំងអស់ដែលមានក្នុង ("មាតិកា") ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យសម្រាប់តែព័ត៌មានរបស់អ្នក និងភាពផ្ទាល់ខ្លួន មិនប្រើប្រាស់សម្រាប់ពានិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ។ មាតិកាទាំងអស់នៅលឿវ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិនត្រូវបានការពារដោយការរក្សាសិទ្ធិ និងជាកម្មសិទ្ធ ឬគ្រប់គ្រងដោយស៊ីប៊ីអិន ឬភាគីដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាអ្នកផ្តល់មាតិការនេះ។ អ្នកនឹងគោរពតាមលិខិតជូនដំណឹងណាមួយ និងរាល់ការបន្ថែមការរក្សាសិទ្ធិ ពត៌មាន ឬការរឹតបន្តឹងដែលមាននៅក្នុងមាតិកានៅលើវ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិន។ អ្នកអាចទាញយក និងចម្លង (១) មាតិកា និងធាតុអាចទាញយកបានផ្សេងទៀតដែលបានដាក់បង្ហាញនៅលើវ៉ិបសាយស៊ីប៊ីអិននេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់ពានិជ្ជកម្មដែលផ្តល់ឲ្យថាអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងការរក្សាសិទ្ធិ និងការជូនដំណឹងផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងមាតិកាដូច្នេះ។ ការចម្លង ឬរក្សាទុកមាតិកាក្រៅពីការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រើប្រាស់សម្រាប់ពានិជ្ជកម្មត្រូវបានហាមឃាត់ និងមិនត្រូវប្រើប្រាស់មាតិកា់ ថតចម្លង ផលិតឡើងវិញ ចែកចាយ បញ្ជូន ផ្សព្វផ្សាយ ដាក់បង្ហាញ លក់ ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬបើមិនដូច្នេះទេសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងណាទៀតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីស៊ីប៊ីអិន ឬអ្នកកាន់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធដែលបានកំណត់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរក្សាសិទ្ធិមាតិការបស់បុគ្គល។

ការចុះឈ្មោះ

(៥) ដើម្បីចុះឈ្មោះជាអ្នកប្រើប្រាស់បាន (“អ្នកប្រើ” ឬ “អ្នកប្រើប្រាស់”) ជាមួយស៊ីប៊ីអិន អ្នកត្រូវតែមានអាយុចាប់ពីដប់ប្រាំបី (១៨) ឆ្នាំឡើង [យ៉ាងហោចណាស់ (១៣) ឆ្នាំសម្រាប់កុមារសៀវភៅវិសេស)។ សិទ្ធិរបស់អ្នកដើម្បីចុះឈ្មោះទុកជាមោឃៈដោយស្វ័យប្រវត្តិបើមានការហាមឃាត់ដោយច្បាប់។ អ្នកបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយស៊ីប៊ីអិនគឺជាការពិត និងពេញលេញ។ អាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មមិនអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹងវ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិនបានទេ លុះត្រាតែពួកគេមានការអនុញ្ញាតិជាមុនដោយស៊ីប៊ីអិន។ ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលទទួលយកសំណុំបែបបទនៃការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកដោយស៊ីប៊ីអិន។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតអាចអនុវត្តបានចំពោះការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកដូចបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់នៅលើវ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិន។ អ្នកអាចនឹងបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយសម្រាប់ហេតុផលណាមួយដោយធ្វើតាមការណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងទំព័រគណនីរបស់អ្នកនៅក្នុងវ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិន។ ស៊ីប៊ីអិនសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ និងបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ និងការប្រើវ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិនរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយ សម្រាប់ហេតុផលណាមួយក៏បានដោយមិនចំបាច់ជូនដំណឹងដល់អ្នកជាមុន។ ស៊ីប៊ីអិនក៏សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការជូនដំណឹង និងរំលឹកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយ និងព័ត៌មានស្តីពីការធ្វើឱ្យទាន់សម័យ និងការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗ។

សិទ្ធិសម្រាប់អ្នកប្រើក្នុងការដាក់ស្មើរមាតិការ / “ការទំនាក់ទំនង”

(៦) ពេលធ្វើការប្រកាសសារ ដាក់ឯកសារចូល ដាក់ទិន្នន័យចូល ឬប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងទម្រង់ណាមួយនៃការទំនាក់ទំនង ("ការទំនាក់ទំនង" ជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬសមូហភាព) ទៅកាន់វ៉ិបសាយស៊ីប៊ីអិន អ្នកផ្តល់ទៅស៊ីប៊ីអិនសិទ្ធិម្តងហើយម្តងទៀត ទូទាំងពិភពលោក ជាស្ថាពរ មិនកំណត់ មិនផ្តាច់មុខ អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ ថតចម្លង អាជ្ញាប័ណ្ណ អនុចែកចាយ ប្រែប្រួលតាម ចែកចាយ ដាក់បង្ហាញ សម្តែងជាសាធារណៈ ផលិតឡើងវិញ បញ្ជូន កែប្រែ កែសម្រួល បញ្ចូលទៅក្នុងស្នាដៃណាមួយ ហើយបើមិនដូច្នេះទេកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើការទំនាក់ទំនងបែបនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដែលមាន ឬអភិវឌ្ឍទៅមុខចាប់ពីពេលនេះតទៅ (រួមទាំងប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះរូបភាព វីដេអូ ឯកសារសម្លេង អត្ថបទ និងសម្ភារផ្សេងៗទៀត)។ ចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកលះបង់សិទ្ធិទាំងអស់ចំពោះរាល់បណ្តឹងណាមួយប្រឆាំងនឹងស៊ីប៊ីអិនសម្រាប់ការប៉ះពាល់ ឬការចោទប្រកាន់ពិតប្រាកដណាមួយនៃសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ សិទ្ធិនៃភាពឯកជន និងសាធារណៈជន សិទ្ធិខាងសីលធម៌ និងសិទ្ធិក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងបែបនេះ។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាការបញ្ជូនទៅមកពីវ៉ិបសាយរបស់សុីប៑ីអិនមិនមានការសម្ងាត់នោះទេ ហើយការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកអាចត្រូវបានអាន ឬស្ទាក់ចាប់បានដោយអ្នកដទៃ។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាតាមរយៈការដាក់ស្នើទំនាក់ទំនងទៅសុីប៑ីអិន គឺគ្មានការសម្ងាត់ មិនធានា បញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា ឬទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងអ្នក និងសុីប៑ីអិន ក្រៅពីអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា (i) ស៊ីប៊ីអិន មិនមានកាតព្វកិច្ចប្រើប្រាស់ ឬឆ្លើយតបទៅកាន់ការទំនាក់ទំនងណាមួយឡើយ។ (ii) ស៊ីប៊ីអិន មិនមាន និងគ្មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការមើលជាមុន ឬពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងណាមួយឡើយ។ (iii) ស៊ីប៊ីអិន មិនធានានូវភាពត្រឹមត្រូវ ឬគុណភាពនៃការទំនាក់ទំនង ឬថាការទំនាក់ទំនងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ ខុសច្បាប់ ឬមិនសមរម្យ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើវ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន ឡើយ។ (iv) ស៊ីប៊ីអិន អាចត្រួតពិនិត្យការទំនាក់ទំនងណាមួយ ឬទាំងអស់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទាំងស្រុងរបស់ខ្លួន។ (v) ស៊ីប៊ីអិន អាចលុបការទំនាក់ទំនងណាមួយ ទាំងមូល ឬមួយផ្នែកចេញពីគេហទំព័ររបស់ស៊ីប៊ីអិន និង (vi) ស៊ីប៊ីអិន អាចដកមនុស្សណាម្នាក់ចេញពីការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន នៅពេលក្រោយបាន។

ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងនេះគឺថាជាអ្នកដែលបានបញ្ជូនដូចគ្នាទៅវ៉ិបសាយរបស់ សុីប៑ីអិន។ សុីប៑ីអិន មិនទាមទារនូវការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយមិនសមរម្យ ឬសម្ភារៈ ឬព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវណាមួយដែលមាននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងឡើយ។

អ្នកតំណាង និងធានាថា៖ (ក) អ្នកមានសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុង និងចំពោះការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក (មិនថាតាមរយៈកម្មសិទ្ធិ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណ ការយល់ព្រម និងការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើម) ដែលត្រូវការសម្រាប់ (i) អ្នកដាក់បញ្ជូនទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដោយស្របច្បាប់ទៅកាន់វ៉ិបសាយរបស់ សីប៊ីអិន និងផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និង (ii) ការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកត្រូវបានប្រកាស និងបញ្ជូនទៅកាន់ និងតាមរយៈវ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន សម្រាប់គោលបំណងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (b) អ្នកមានអាជ្ញាបណ្ណ ការយល់ព្រម ការចេញផ្សាយ និង/ឬ ការអនុញ្ញាតដែលត្រូវការទាំងអស់ដើម្បីប្រើឈ្មោះ និង/ឬ ភាពស្រដៀងគ្នានៃបុគ្គលដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនីមួយៗនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកក្នុងលក្ខណៈដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និង (គ) ការប្រកាស និងការបញ្ជូនការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅលើ និងតាមរយៈវ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន សម្រាប់គោលបំណងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយមិនបំពានលើសិទ្ធិឯកជនភាព សិទ្ធិសាធារណៈ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ប៉ាតង់ និមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម សិទ្ធិកិច្ចសន្យា ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ ឬបំពានច្បាប់ លក្ខន្តិកៈ បទប្បញ្ញត្តិ ឬបទបញ្ជាណាមួយឡើយ។

សៀវភៅវិសេស

ការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយ ការប្រើប្រាស់មិនមែនពាណិជ្ជកម្ម

(៧) វ៉ិបសាយ សុីប៑ីអិន គឺមានបំណងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនអាចប្រើបានដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឬការខិតខំ ឬការលក់ដូរផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរបស់យើងដែលអាចដកចេញដោយហេតុផលណាមួយ។

អ្នកយល់ព្រមមិន៖ (ក) ផ្តួចផ្តើម ឬដំណើរការចាប់ឆ្នោត ប្រកួត ល្បែងស៊ីសង ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការផ្លាស់ប្តូរ ឬគម្រោងពីរ៉ាមីដនៅលើ ឬតាមរយៈវ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន (ខ) ស្នើសុំព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម ឬខុសច្បាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (គ) បញ្ជូនទម្រង់នៃអក្សរបណ្តាក់បន្តគ្នា សារ ឬអ៊ីមែលឥតបានការទៅអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (ឃ) ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានណាមួយដែលទទួលបានពី ឬតាមរយៈវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន (i) ដើម្បីបំពាន បៀតបៀន ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សម្នាក់ទៀត (ii) សម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬ (iii) ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី់យើងខ្ញុំ ដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ ទាក់ទងសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម រៃអង្គាស ឬលក់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតណាមួយ (ង) ប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយរបស់ស៊ីប៊ីអិន សម្រាប់ ឬដំណើរការនៅលើ ឬតាមរយៈវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន រាល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ និង/ឬគ្មានការអនុញ្ញាត ឬ (ច) បង្កើតការប៉ុនប៉ង ឬភ្ជាប់ទៅកាន់វ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

សុីប៑ីអិន សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រិតចំនួននៃអ៊ីមែលដែលអ្នកប្រើអាចផ្ញើទៅអ្នកប្រើផ្សេងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលម្ភៃបួន (២៤) ម៉ោងជាមួយតួរលេខដែល សុីប៑ីអិន យល់ថាសមរម្យនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើបណ្តុំនៃអ៊ីម៉ែល សារឥតបានការ សារភ្លាមៗ ឬការទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលមិនទទួលបានការយល់ព្រមគ្រប់យ៉ាងដោយមិនបានស្នើសុំទៅកាន់វ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានធ្វើឲ្យអន្តរាយផ្នែកខ្លះៗដល់ សុីប៑ីអិន និង/ឬ គេហទំព័រ សុីប៑ីអិន ដែលនឹងមានការលំបាក ប្រសិនបើមិនអាចទៅរួចនោះទេ ដើម្បីឱ្យដឹងប្រាកដ សុីប៑ីអិនមានសិទ្ធស្វែងរកសេចក្តីបង្គាប់ពីតុលាការនៃដែនសមត្ថកិច្ចដើម្បីហាមឃាត់ទង្វើមិនត្រឹមត្រូវ ឬគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយក្នុងការបន្ថែមទៅលើសិទ្ធិ និងដោះស្រាយដែលអាចមានជាមួយ សុីប៑ីអិន។

ខណៈពេលដែលសន្មត់ថាសុីប៑ីអិនគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការតាមដាន វ៉ិបសាយរបស់ សុីប៑ីអិន នោះវានឹងយើញថាជាការសមរម្យ ការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយវ៉ិបសាយ សុីប៑ីអិន ​ដែល សុីប៑ីអិន​ជឿជាក់ថាមិនស្របច្បាប់ គ្មានការអនុញ្ញាត ឬការរំលោភទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ប្រសិនបើ ស៊ប៊ីអិន ចាត់ទុកថាសមរម្យ នោះនឹងផ្តួចផ្តើមឲ្យមានសកម្មភាពស្របច្បាប់សមស្របដោយគោរពទៅនឹងសកម្មភាព រួមបញ្ចូលទាំងការកំណត់ដោយគ្មានដែនកំណត់ ព្រហ្មទណ្ឌ​ រដ្ឋប្បវេណី និងសេចក្តីបង្គាប់សម្រាប់ការដោះស្រាយ។ សុីប៊ីអិន សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រិតសកម្មភាពរបស់អ្នកទៅលើ និង/ឬ បិទការចូលទៅដំណើរការរបស់អ្នកនៅលើវ៉ិបសាយនេះគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ហេតុផលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នកជាមុនឡើយ។

ជម្លោះរវាងអ្នកប្រើប្រាស់

(៨) ការដោះស្រាយជម្លោះដែលអាចកើតឡើងរវាងអ្នកប្រើគឺជាការទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកប្រើ ហើយ សុីប៊ីអិន មិនមានការទទួលខុសត្រូវ ឬកាតព្វកិច្ចទាក់ទងទៅនឹងជម្លោះបែបណាមួយនោះទេ។

សៀវភៅវិសេស

និមិត្តសញ្ញាពានិជ្ជកម្ម

(៩) "សុីប៊ីអិន" និងសញ្ញា "សុីប៊ីអិន" គឺជាការនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជដែលបានចុះឈ្មោះ និង/ឬ សញ្ញាសេវាកម្មរបស់ សុីប៊ីអិន។ និមិត្តសញ្ញាពានិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតទាំងអស់ សញ្ញាសេវាកម្ម និងរូបសញ្ញាដែលបានប្រើនៅលើវ៉ិបសាយ សុីប៑ីអិន គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ សុីប៑ីអិន ឬត្រូវបានការអនុញ្ញាតិពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។

ផ្លាស់ប្តូរនៅលើវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន

(១០) សុីប៊ីអិន អាចផ្លាស់ប្តូរ ផ្អាក ឬបញ្ឈប់ទិដ្ឋភាពណាមួយនៃវ៉ិបសាយរបស់ សុីប៑ីអិន បានគ្រប់ពេល រួមទាំងមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយរបស់វ៉ិបសាយ ទិន្នន័យ ឬមាតិការបស់ សុីប៊ីអិន។ សុីប៊ីអិន ក៏អាចដាក់ដែនកំណត់ទៅលើលក្ខណៈពិសេស និងសេវាកម្មមួយចំនួន ឬដាក់កម្រិតការចូលដំណើរការរបស់អ្នកទៅលើផ្នែកខ្លះ ឬវ៉ិបសាយ សុីប៑ីអិនទាំងអស់ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ឬការទទួលខុសត្រូវឡើយ។

អ្នកតំណាង

(១១) វត្តមានរបស់អ្នកនឹងធានា និងព្រមព្រៀងថា៖ (ក) អ្នកនឹងមិនផ្ទុកប្រកាស ស្នើ ឬផ្ទេរទៅកាន់ ឬចែកចាយ ឬបើមិនដូច្នេះទេ បោះពុម្ពផ្សាយ តាមរយៈវ៉ិបសាយ សុីប៊ីអិន ចំពោះសមា្ភរៈណាមួយដោយ (i) ការដាក់កម្រិត ឬរារាំងអ្នកប្រើផ្សេងទៀតពីការប្រើប្រាស់ និងចូលរួមរីករាយនៅលើវ៉ិបសាយរបស់ សុីប៊ីអិន (ii) គឺខុសច្បាប់ គំរាមកំហែង ការរំលោភបំពាន​ ការបង្កាច់បង្ខូច ប្រមាថ មើលងាយ អាសគ្រាម បាតផ្សារ ការវាយប្រហារ ការស្អប់ខ្ពើម អាសអាភាស បន្ថោក រួមភេទ ឬមិនសមរម្យ (iii) ការបង្កើត ឬលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រព្រឹត្ដបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ធ្វើឱ្យមានការកើនឡើងដល់ការទទួលខុសត្រូវលើជនស៊ីវិល ឬបើមិនដូច្នេះទេ រំលោភច្បាប់ ( IV ) រំលោភ លួច ឬ រំលោភសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី ដែលរួមមានដោយមិនកំណត់ចំពោះរក្សាសិទ្ធិ និមិត្តសញ្ញាពានិជ្ជកម្ម ប៉ាតង់ សិទ្ធិនៃភាពឯកជន ឬសាធារណៈ ឬកម្មសិទ្ធិ ជាម្ចាស់ណាមួយផ្សេងទៀត (V ) មានផ្ទុកមេរោគ ឬកូដផ្សេងៗ ឯកសារ ឬកម្មវិធីដែលបានរចនាឡើងដើម្បីបង្អាក់ លុបបំបាត់ ឬកំណត់មុខងារ ឬប្រតិបត្ដិការរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬគ្រឿងរឹង ឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀត ( VI ) មានទម្រង់ជាព័ត៌មាន ផ្នែកទន់ ឬសម្ភារៈ ផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ( vii ) មានទម្រង់ជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ ឬ ( VIII ) ជាសូចនាករនាំឲ្យមានការតាំងឡើង ឬមានការក្លែងបន្លំ ឬបំភាន់នៃប្រភពដើម ឬសេចក្ដីថ្លែងការពិត និង (ខ) អ្នកមានអាយុយ៉ាងតិចដប់បី (១៣) ឆ្នាំ ឬមានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលរបស់អ្នក។

ពាក្យបណ្តឹងការបំពានសិទ្ធិ

(១២) ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬជាភ្នាក់ងារចាប់ពីពេលនេះតទៅ ហើយជឿជាក់ថាការទំនាក់ទំនង ឬមាតិកាផ្សេងទៀតប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នក​ អ្នកអាចផ្ញើការជូនដំណឹងមួយដែលអនុលោមតាមច្បាបសម្រាប់ការរក្សាសិទ្ធិសហសវត្សរ៍ឌីជីថលតាមរយៈការផ្តល់ឲ្យទៅដល់ភ្នាក់ងារសម្រាប់ការរក្សាសិទ្ធិរបស់យើងជាមួយពត៌មានសរសេរដូចខាងក្រោមតាមរយៈការសរសេរ (សូមមើល ១៧​ U.S.C. ៥១២ (c) (៣) សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម)៖

(ក) ហត្ថលេខជាក់ស្តែង ឬជាអេឡិចត្រូនិករបស់បុគ្គលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាម្ចាស់សិទ្ធិផ្តាច់មុខដែលត្រូវបានគេចោទថាបំពាន

(ខ) អត្តសញ្ញាណនៃការងាររក្សាសិទ្ធិដែលអះអាងថាត្រូវបានបំពាន ឬ ប្រសិនបើការងារជាច្រើនត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិនៅលើវ៉ិបសាយមួយដែលបានគ្របដណ្តប់ដោយការជូនដំណឹងតែមួយ បញ្ជីតំណាងនៃការងារដូច្នេះនៅលើវ៉ិបសាយនោះ

(គ) អត្តសញ្ញាណនៃសម្ភារៈដែលត្រូវបានអះអាងថាត្រូវបានបំពាន ឬជាកម្មវត្ថុនៃសកម្មភាពបំពាន ហើយនឹងត្រូវយកចេញ ឬចូលទៅកាន់ដំណើរការដែលត្រូវបានបិទ និងពត៌មានគ្រប់គ្រាន់សមរម្យដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់សេវានេះដើម្បីកំណត់ទីតាំងសម្ភារៈ

(ឃ) ពត៌មានគ្រប់គ្រាន់សមរម្យដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាអាចទាក់ទងមកកាន់អ្នកបានមានដូចជាអាសយដ្ឋាន លេខទូរសព្ទ ហើយបើអាចរកបានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលអេឡិចត្រូនិក

(ង​) សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​​ដែលអ្នក​មាន​ជំនឿ​ថា​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្ភារៈ​នៅ​ក្នុង​លក្ខណៈ​ដែល​បាន​តវ៉ា​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ដោយ​ម្ចាស់កម្ម​សិទ្ធិ​ ភ្នាក់ងារ​របស់​ខ្លួន ​ឬ​ច្បាប់​ និង

(ច) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវ និងស្ថិតនៅក្រោមការពិន័យដែលបានភូតកុហកថាអ្នកទទួលបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាម្ចាស់នៃសិទ្ធិផ្តាច់មុខដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបំពាន។

សុីប៊ីអិនបានចាត់តាំងភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិទុកជាមុនដើម្បីទទួលការជូនដំណឹងនៃការប្រកាសពីការបំពានគឺ៖ ជូនចំពោះ៖ លោក ម៉ៃ ស្ទូនីសុីភ័រ។ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយគ្រីស្ទបរិស័ទ 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, VA 23463, Michael.Stonecypher@cbn.org, Facsimile Number: (៧៥៧) ២២៦-៦១៥៥។

សំណង

(១៣) ក្នុងន័យនេះអ្នកយល់ព្រមសងជម្ងឺចិត្ត ការពារ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះ សុីប៊ីអិន​ បុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់ខ្លួន និងមន្រ្តី នាយក ​ភ្នាក់ងារ​ បុគ្គលិក អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងអ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ (ជាសមូហភាព "ភាគីធានាសង") គ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់មកពី និងការប្រឆាំងណាមួយ និងពាក្យបណ្តឹងទាមទារ ​សកម្មភាព ការខូចខាត​ បំណុល និងការចំណាយទាំងអស់ (រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ចំពោះថ្លៃសេវា និងការចំណាយលើតុលាការ និងមេធាវី ') ដែលកើតឡើងដោយភាគីធានាសងនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយ ឬកើតចេញពីការរំលោភណាមួយដោយកិច្ចព្រមព្រៀង ឬតំណាង ការធានា និងការព្រមព្រៀងនានានៅពេលខាងមុខ។ អ្នកត្រូវចេះសហការយ៉ាងពេញលេញដូចជាការតម្រូវឱ្យមានភាពសមរម្យនៅក្នុងការការពារចំពោះបណ្តឹងណាមួយ។ សុីប៊ីអិន រក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះមេធាវីការពារក្តី និងការគ្រប់គ្រងផ្តាច់មុខនៃបញ្ហាបើមិនដូច្នេះទេអាចមានសំណងទៅលើការខូចខាតដោយសារអ្នក ហើយអ្នកនឹងមិនមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី សុីប៊ីអិន ឡើយ។

តំណរភ្ជាប់បណ្ដាញ

(១៤) វ៉ិបសាយ សុីប៊ីអិន មានផ្ទុកតំណរភ្ជាប់ និងកំណត់ចង្អុលទៅកាន់វ៉ិបសាយ ធនធាន និងអ្នកឧបត្ថម្ភនៅលើអ៊ីនធឺណិតទូទាំងសកលលោកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធរបស់េវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន។ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ និងមកវ៉ិបសាយ សុីប៊ីអិន ទៅកាន់វ៉ិបសាយភាគីទីបីដែលរក្សាទុកដោយភាគីទីបីមិនមានការបញ្ជាក់យល់ព្រមដោយ សុីប៑ីអិន ឬបុត្រសម្ព័ន្ធ ឬសាខារបស់ខ្លួនណាមួយនៃធនធានភាគីទីបី ឬមាតិការបស់ពួកគេ។ សុីប៊ីអិន មិនទាមទារនូវការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងសមា្ភរៈររបស់ភាគីទីបីណាដែលបានផ្តល់ជូនតាមរយៈតំណភ្ជាប់មកកាន់វ៉ិបសាយសុីប៊ីអិន ទេ។

ការបដិសេធការធានា

(១៥) វ៉ិបសាយ សុីប៑ីអិន​ រួមបញ្ចូលមាតិកា កម្មវិធី មុខងារដំណើរការ ​សម្ភារៈ និងព័ត៌មានដែលដាក់នៅលើ ឬចូលទៅដំណើរការតាមរយៈវ៉ិបសាយ សុីប៊ីអិន ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ «ដូចជា»។ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមសិទ្ធិដោយច្បាប់ សុីប៊ីអិន និងបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់ខ្លួនមិនបង្កើតឲ្យមានតំណាង ឬការធានាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សម្រាប់មាតិកានៅលើវិបសាយ សុីប៊ីអិន ឬសម្ភារៈ ព័ត៌មាន​ និងមុខងារចូលទៅប្រើប្រាស់ដោយកម្មវិធីដែលបានប្រើប្រាស់ ឬចូលដំណើរការបានតាមរយៈ សុីប៊ីអិន សម្រាប់ផលិតផល ឬសេវាកម្ម ឬតំណរភ្ជាប់ពីលើពាក្យទៅកាន់ភាគីទីបី ឬសម្រាប់ការបំពានដែលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងការបញ្ជូនព័ត៌មានរសើបតាមរយៈវ៉ិបសាយវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន ឬតំណរភ្ជាប់ទៅកាន់វ៉ិបសាយណាមួយ។ លើសពីនេះទៀត ស៊ីប៊ីអិន និងបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់ខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវការធានា ឬមានបង្កប់ន័យណាមួយរួមទាំងដោយមិនកំណត់ទៅលើការមិនរំលោភសិទ្ធិ លទ្ធភាពធ្វើពានិជ្ជកម្ម ឬកាយសម្បទាសម្រាប់់គោលបំណងជាក់លាក់មួយ។ សុីប៊ីអិនមិនធានាថាមុខងារដែលមាននៅក្នុងវ៉ិបសាយ ឬសម្ភារៈណាមួយ ឬខ្លឹមសារនៃមាតិកាដែលមាននៅទីនេះនឹងមិនមានការរំខាន ឬគ្មានកំហុសដែលនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ ឬវ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន ឬម៉ាស៊ីនមេដែលធ្វើឱ្យវាអាចប្រើបានឥតមានមេរោគ ឬសមាសធាតុគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតនោះទេ។ សុីប៊ីអិន និងបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់ខ្លួននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយរបស់សុីប៊ីអិន រួមទាំងមិនកំណត់ទៅលើមាតិកា និងការមានកំហុសណាមួយដែលមាននៅទីនេះឡើយ។

ដែនកំណត់នៃការទទួលខុស្រតូវ។

(១៦) សុីប៊ីអិន បុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់ខ្លួន ទទួលខុសត្រូវ ឬមិនទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ មិនផ្ទាល់ ដោយចៃដន្យ មានផលវិបាក ពិសេស យកជាគំរូ ដាក់ទោសទណ្ឌ ឬការខូចខាតផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើង ឬពាក់ព័ន្ធជាមួយវ៉ិបសាយ សុីប៊ីអិន សេវាទាក់ទងនឹងវ៉ិបសាយ និង/ឬមាតិកា​ ឬព័ត៌មានដែលមាននៅលើវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន ប្រសិនបើ សុីប៊ីអិន បានដឹង ឬគួរតែបានដឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតនោះក៏ដោយ។ ដំណោះស្រាយតែមួយរបស់អ្នកសម្រាប់ការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងវ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ីអិន និង/ឬសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងបណ្ដាញគឺត្រូវបញ្ឈប់ការបប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយ សុីប៊ីអិន និង/ឬសេវាកម្មទាំងនោះ។

ជម្រើសច្បាប់ យុត្តាធិការ

(១៧) កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រុវបានគ្រប់គ្រង និងបកស្រាយដោយអនុលោមតាមច្បាប់របស់សហគមន៍រដ្ឋ វីជីនី ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមិនទាក់ទងទៅនឹងជម្លោះនៃច្បាប់ ឬជម្រើសច្បាប់ដែលផ្តល់ឲ្យឡើយ។ សិទិ្ធ និងយុត្តាធិការផ្តាច់មុខសម្រាប់សកម្មភាពណាមួយ ឬនីតិវិធីដែលកើតឡើងក្រៅពី ឬទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយនឹងរដ្ឋ ឬតុលាការសហព័ន្ធមានទីតាំងនៅក្នុងសហរគមន៍រដ្ឋ វីជីនី ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក។

ផ្សេងៗ

(១៨) កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងស្រុងរវាង សុីប៊ីអិន និងអ្នកដោយគោរពទៅតាមការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយ សុីប៊ីអិន។ មូលហេតុនៃសកម្មភាពដែលអ្នកអាចមានទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយ សុីប៑ីអិន របស់អ្នកត្រូវតែចាប់ផ្តើមនៅក្នុងរយៈពេលមួយ (១) ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបណ្តឹង ឬមូលហេតុនៃសកម្មភាពដែលកើតឡើង ឬផ្សេងទៀតត្រូវបានបដិសេធជាស្ថាពរ។ កថាខ័ណ្ឌក្បាលទំព័រគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោង និងមិនកំណត់ ឬមានដែនកំណត់ទៅលើវិសាលភាព ឬអត្ថន័យនៃកថាខណ្ឌនេះទេ។ ប្រសិនបើ សុីប៊ីអិន បរាជ័យក្នុងការធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានណាមួយរបស់អ្នកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អ្នកយល់ស្របថាការបរាជ័យនៃការធ្វើសកម្មភាពដូច្នោះមិនបានលះបង់សិទ្ធិរបស់ សុីប៊ីអិន ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការបំពានជាបន្តបន្ទាប់ ឬស្រដៀងគ្នាណាមួយទេ។ ប្រសិនបើមានមូលហេតុណាមួយនៃដែនសមត្ថកិច្ចតុលាការបានបង្ហាញថាការផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀង ឬផ្នែកខ្លះៗចាប់ពីពេលនេះតទមិនអាចអនុវត្តបានដោយខ្លឹមសារដែលមានចែងនឹងត្រូវបានអនុវត្តអនុវត្តក្នុងកម្រិតអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យបានដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះចេតនានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនៅសេសសល់នេះត្រូវបន្តជាធរមានពេញលេញ និងឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។

(១៩) លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការផ្សាយជាសម្លេង និងសេវាកម្មដែលទាញយកបានរបស់ ស៊ីប៊ីអិន មានផ្ទុកនៅក្នុង លក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវាការផ្សាយសម្លេង/ទាញយកបានរបស់ ស៊ីប៊ីអិន

(២០) សិទ្ធិឯកជននៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉្ញារបស់អ្នក។ ផ្នែកនៃច្បាប់ស៊ីវិលរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ១៧៩៨,៨៣ ស្តីពីការអនុញ្ញាត្តិឲ្យអតិថិជនរបស់ សុីប៊ីអិន ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចស្នើសុំព័ត៌មានពិតប្រាកដទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគីទីបីរបស់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងការធ្វើទីផ្សារដោយផ្ទាល់របស់ពួកគេ។ ដើម្បីស្នើសុំដូច្នោះបាន សូមផ្ញើអ៊ីមែល ឬសរសេរមកយើងខ្ញុំ៖

សិទ្ធិឯកជនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាំ ស៊ីប៊ីអិន
977 Centerville Turnpike
Virginia Beach, VA 23463

គោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ សុីប៊ីអិន

សំណួរលោកសាស្រ្តាចារ្យក្វាន់ទុម