<h2>Terms of Use</h2>

កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

“នេះគឺជាការបកប្រែចេញពីភាសាអង់គ្លេសនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងគោលការណ៍ភាពឯកជន និងត្រូវបានរៀបចំអោយមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណានៅពេលមានជម្លោះណាមួយកើតឡើងរវាងភាសារអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ នឹងត្រូវអនុលោមតាមភាសាអង់គ្លេស។

កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ("កិច្ចព្រមព្រៀង") គឺរវាងអ្នក និងអង្គការស៊ីប៊ីអិន ("ស៊ីប៊ីអិន") ដែលមានទីតាំងនៅ ៩៧៧ សិនថឺវីល ថឺនផៃ ឆ្នេវីជីនី រដ្ឋវីជីនី ២៣៤៦៣។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ស៊ីប៊ីអិន ("គេហទំព័រស៊ីប៊ីអិន") អ្នកយល់ព្រមជាមួយច្បាប់ និងលក្ខខ័ន្តិក្កៈដែលមានចែងដូចខាងក្រោមៈ

ការទទួលយក

(១) អ្នកព្រមថាអ្នកបានអានរាល់លក្ខ័ន្តិកៈទាំងអស់នៃការប្រើប្រាស់ និងទទួលយកនូវលក្ខ័ន្តដូចតទៅ។ អ្នកយល់ព្រមអាននូវរាល់លក្ខ័ន្ត និងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះ ដោយយកចិត្តទុកដាក់មុនពេល ប្រើប្រាស់គេហទំព័របស់ស៊ីប៊ីអិន។ បើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះទេ អ្នកនឹងមិនចូលទៅកាន់ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ស៊ីប៊ីអិនឡើយ។

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន; គោលការណ៍សម្ងាត់

(២) ស៊ីប៊ីអិនអាចនឹងត្រួតពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ស៊ីប៊ីអិនរបស់លោកអ្នក និងអាចប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញ ឬចែកចាយនូវព័ត៌មាន និងសម្ភារៈដែលទទួលបានពីលោកអ្នក ឬក៏ប្រមូលយកតាមរយៈការប្រើប្រាស់របស់អ្នក នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ស៊ីប៊ីអិនសម្រាប់គោល បំណង និងហេតុផលច្បាប់។ យ៉ាងណាមិញ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនលើសពីអ្វីដែលអ្នកចែករំលែកតាមរយៈការសរសេរជាសារ និងទម្រង់ផ្សេងៗទៀតនៃការទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈនៅក្នុងគេហទំព័រស៊ីប៊ីអិន អាចនឹងប្រើប្រាស់យោងទៅតាម គោលការណ៍សម្ងាត់របស់ស៊ីប៊ីអិន។

Joy

ការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀង

(៣) ស៊ីប៊ីអិនសូមរក្សាសិទ្ធិសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ បន្ថែម ឬដកយកផ្នែកណា មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចេញ រួមទាំងមិនកំណត់ត្រឹមគោលការណ៍ភាពឯកជន ទាំងស្រុង ឬមួយផ្នេកនៅពេលណាមួយទេ។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរនឹងមានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងគេហទំព័រស៊ីប៊ីអិន។ អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកបន្តការប្រើប្រាស់គេហទំព័រស៊ីប៊ីអិន ព្រមទទួលយកដោយឥតលក្ខខ័ណ្ឌចំពោះ ការផ្លាស់ប្តូរ ការកែប្រែ ដាក់បន្ថែម ឬដកចេញ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

រក្សាសិទ្ធិ

(៤) គេហទំព័ររបស់ស៊ីប៊ីអិនត្រូវបានការពារដោយសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធដែលជាកិច្ចការរួម និង/ ឬការចងក្រង អនុលោមតាមច្បាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងច្បាប់រក្សាក្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗទៀត។ មាតិការរបស់គេហទំព័រស៊ីប៊ីអិន រួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់នេះ មានអត្ថបទ មតិយោបល់ សារ វីដេអូ ក្រាហ្វិក អន្តរៈកម្ម និងសម្ភារផ្សេងៗទៅទាំងអស់ដែលមានក្នុង ("មាតិកា") ត្រូវបានផ្តល់ AS IS សម្រាប់តែព័ត៌មានរបស់អ្នក និងភាពផ្ទាល់ខ្លួន មិនប្រើប្រាស់សម្រាប់ពានិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ។ មាតិកាទាំងអស់នៅលឿគេហទំព័ររបស់ស៊ីប៊ីអិនត្រូវបានការពារដោយសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងជាកម្មសិទ្ធ ឬគ្រប់គ្រងដោយស៊ីប៊ីអិន ឬភាគីដែលរាប់បញ្ចូលជាអ្នកផ្តល់នៃមាតិការនេះ។ អ្នកនឹងគោរពតាមលិខិតជូនដំណឹងណាមួយ និងរាល់ការបន្ថែមការរក្សាសិទ្ធិ ពត៌មាន ឬការរឹតបន្តឹងដែលមាននៅក្នុងមាតិកានៅលើគេហទំព័រស៊ីប៊ីអិន។ អ្នកអាចទាញយក និងចម្លង (១) មាតិកា និងធាតុអាចទាញយកបានផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ បង្ហាញនៅលើគេហទំព័រស៊ីប៊ីអិននេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់ពានិជ្ជកម្ម ដែលផ្តល់ អោយថាអ្នករក្សាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធទាំងអស់ និងកំណត់សម្គាល់ដែលមាននៅក្នុងមាតិកា។ ការចម្លង ឬរក្សាទុកមាតិកាលើលជាងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រើប្រាស់សម្រាប់ ពានិជ្ជកម្មត្រូវបានហាមឃាត់ និងមាតិកាមិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ថតចម្លង ផលិតឡើង វិញ ចែកចាយ បញ្ជូន ផ្សព្វផ្សាយ ដាក់បង្ហាញ លក់ ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬបើមិនដូច្នេះទេសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងណាទៀត ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីស៊ីប៊ីអិន ឬអ្នកកាន់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធដែលបានកំណត់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរក្សាសិទ្ធិមាតិការបស់បុគ្គល។

ការចុះឈ្មោះ

(៥) ដើម្បីចុះឈ្មោះជាអ្នកប្រើប្រាស់បាន (“អ្នកប្រើប្រាស់” ឬ “អ្នកប្រើ”) ជាមួយស៊ីប៊ីអិន អ្នកត្រូវតែមានអាយុចាប់ពីដប់ប្រាំបី (១៨) ឆ្នាំឡើង[យ៉ាងហោចណាស់ (១៣) ឆ្នាំសម្រាប់កុមារសៀវភៅវិសេស)។ សិទ្ធិរបស់អ្នកដើម្បីចុះឈ្មោះទុកជាមោឃៈដោយស្វ័យប្រវត្តិបើមានហាមឃាត់ដោយច្បាប់។ អ្នកបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកផ្ដល់ក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយស៊ីប៊ីអិនគឺជាការពិត និងពេញលេញ។ អាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មមិនអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹងគេហទំព័រស៊ីប៊ីអិនទេ លុះត្រាតែពួកគេមាន-ការអនុញ្ញាតិជាមុនដោយស៊ីប៊ីអិន។ ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលទទួលយកសំណុំបែបបទនៃការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកដោយស៊ីប៊ីអិន។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតអាចអនុវត្តចំពោះការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកដែលបានប្រកាសបន្តបន្ទាប់នៅលើគេហទំព័រស៊ីប៊ីអិន។ អ្នកអាចនឹងបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ ដោយធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងទំព័រគណនីរបស់អ្នកនៅក្នុងគេហទំព័រស៊ីប៊ីអិន។ ស៊ីប៊ីអិនសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ និងបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ និងការប្រើគេហទំព័រស៊ីប៊ីអិនរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយក៏បាន សម្រាប់ហេតុផលណាមួយដោយមិនចំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ ស៊ីប៊ីអិនក៏សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការជូនដំណឹង និងរំលឹកដល់អ្នកប្រើប្រាស់បន្តបន្ទាប់អំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងព័ត៌មានស្តីពីការធ្វើឱ្យទាន់សម័យ និងការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗ។

សិទ្ធិសម្រាប់អ្នកប្រើក្នុងការដាក់ស្មើរមាតិការ / “ការទំនាក់ទំនង”

(៦) ពេលប្រកាសសារ ដាក់ឯកសារចូល ដាក់ទិន្នន័យចូល ឬប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងទម្រង់ ណាមួយនៃការទំនាក់ទំនង ("ការទំនាក់ទំនង" ជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬរួម) ទៅកានគេហទំព័រ ស៊ីប៊ីអិន អ្នកផ្តល់ទៅស៊ីប៊ីអិនសិទ្ធិ ទូទាំងពិភពលោក ជាស្ថាពរ មិនកំណត់ មិនផ្តាច់មុខ អាជ្ញាប័ណ្ណឥតគិតថ្លៃដើម្បីប្រើច្បាប់ចម្លង អាជ្ញាប័ណ្ណ ចែកចាយ ដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈ ផលិតឡើងវិញ បញ្ជូន កែប្រែ កែសម្រួល បញ្ចូលទៅក្នុងស្នាដៃណាមួយ ហើយបើមិនដូច្នេះទេទាញយកទំនាក់ទំនងបែបនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដែលមាន បច្ចុប្បន្ននេះ ឬការការអភិវឌ្ឍទៅមុខ (រួមទាំងប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះរូបភាព វីដេអូឯកសារអូឌីយ៉ូ អត្ថបទ និងសម្ភារផ្សេងទៀត) ។ អ្នកលះបង់សិទ្ធិទាំងអស់ចំពោះរាល់បណ្តឹងណាមួយប្រឆាំងនឹងស៊ីប៊ីអិនសម្រាប់ការប៉ះពាល់ ឬការចោទប្រកាន់ពិតប្រាកដណាមួយនៃសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ សិទ្ធិនៃភាពជាឯកជន និងសាធារណៈជន សិទ្ធិខាងសីលធម៌ និងសិទ្ធិក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងបែបនេះ។ អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាការបញ្ជូនទៅមកពីគេទំព័រសុីប៑ីអិនមិនមានការសម្ងាត់និងការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកអាចត្រូវបានអានឬស្ទាក់ចាប់បានដោយអ្នកដទៃ។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាតាមរយៈការដាក់ស្នើទំនាក់ទំនងទៅ សុីប៑ីអិន គ្មានការសម្ងាត់ មិនធានា បញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាឬផ្សេងទៀតគឺបានបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនិង សុីប៑ីអិន ផ្សេងទៀតជាងអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថា (I) សុីប៑ីអិន មិនមាន កាតព្វកិច្ចក្នុងការប្រើឬឆ្លើយតបទៅនឹងទំនាក់ទំនងណាមួយទេ (ii) សុីប៑ីអិនមិនគូរនិងមិនមានកាតព្វកិច្ចណាមួយដើម្បីមើលឬពិនិត្យឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងណាមួយ  (iii) សុីប៑ីអិនមិនធានាភាពត្រឹមត្រូវឬគុណភាពនៃការទំនាក់ទំនង ការវាយលុកឬមានះ​ការទំនាក់ទំនងខុសច្បាប់ឬបើមិនដូច្នេះទេនឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ សុីប៑ីអិនឡើយ​  (iv) សុីប៑ីអិនអាចត្រួតពិនិត្យឬការទំនាក់ទំនងទាំងអស់ក្នុងការសំរេចចិត្តតែមួយគត់របស់ខ្លួន; (v) សុីប៑ីអិនអាចដកចេញនូវការទំនាក់ទំនងណាមួយ ទាំងមូលឬមួយផ្នែកពីគេហទំព័រសុីអិន  និង(vi) សុីប៑ីអិន អាចដកមនុស្សណាមួយពីការប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតនៃគេហទំព័រសុីប៑ីអិន។

ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងនេះគឺថាមនុស្សដែលបានបញ្ជូនដូចគ្នាទៅគេហទំព័រសុីប៑ីអិន។ សុីប៑ីអិន មិនទាមទារនូវការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយមិនសមរម្យឬសម្ភារៈឬព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវណាមួយដែលមាននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងឡើយ។

អ្នកតំណាងនិងធានាថា: (ក) អ្នកមានសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងចំពោះការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក (មិនថាតាមរយៈភាពជាម្ចាស់ការឬអាជ្ញាប័ណ្ណ ការយល់ព្រម និងសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់) រាល់តម្រូវការ(i) អ្នកអាចដាក់ស្នើស្របច្បាប់នូវទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទៅគេហទំព័រសុីប៑ីអិននិងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ផ្តល់ជូនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (ii) ការទំនាក់ទំនងរបស់ អ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហោះនិងបញ្ជូនទៅនិងតាមរយៈគេហទំព័រសុីប៑ីអិន ម្រាប់គោលបំណងនិងអនុញ្ញាតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (ខ) អ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់ចំពោះតម្រូវការ​ ឱ្យមានការយល់ព្រមពីការចេញផ្សាយនិង / ឬសិទ្ធិក្នុងការប្រើឈ្មោះ / ឬឃើញរូបរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកក្នុងលក្ខណៈអនុញ្ញាតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (គ) ការប្រកាសនិងការបញ្ជួនទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនិងតាមរយៈគេហទំព័រ សុីប៑ីអិន សម្រាប់គោលបំណងដែលបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមិនរំលោភលើសិទ្ធិ សិទ្ធិជាសាធារណៈ​រក្សាសិទ្ធិប៉ាតង់ស្លាក​សញ្ញា​សិទ្ធិកិច្ចសន្យាឬសិទ្ធិដទៃទៀតណាមួយនៃបុគ្គលណាម្នាក់ឬអង្គភាពឬបំពានច្បាប់​ច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិឬបញ្ជា។

superbook

ចូរប្រើគេហទំព័រនេះ មិនមែនប្រើជាពាណិជ្ជកម្ម

(៧) គេហទំព័រសុីប៑ីអិនគឺមានបំណងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនអាចប្រើនៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឬការខិតខំឬការលក់ដូរឬផលិតផលណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ជាមុនរបស់យើង ដែលមិនមានហេតុផលណាមួយ។

អ្នកមិនយល់ព្រម: (ក) ការផ្តួចផ្តើមឬប្រតិបត្តិការគម្រោង ចាប់ឆ្នោត ការប្រកួតប្រជែង ល្បែងស៊ីសង ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោះ ដូរសំភារៈគ្នាឬនៅជ្រុងលើឬតាមរយៈគេហទំព័រសុីប៑ីអិន (ខ) សុំពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មឬខុសច្បាប់ពីអ្នកប្រើផ្សេងទៀត (គ) បញ្ជូនសំណុំបែបបទនៃតួអក្សរ សារឥតបានការឬអ៊ីម៉ែលបោះបង់ចោល ទៅអ្នកប្រើផ្សេងទៀត (ឃ) ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលទទួលបានឬតាមរយៈគេហទំព័រសុីប៑ីអិន (i) នឹងការរំលោភបំពានរំខានឬប៉ះពាល់ដល់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត (II) សម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយឬ (iii) ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុន ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅទំនាក់ទំនងណាមួយឡើយ សម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មសុំឬលក់ទៅឱ្យអ្នកប្រើផ្សេងទៀត (ង) ប្រើគេហទំព័រសុីប៑ីអិនឬដឹកនាំឬតាមរយៈគេហទំព័រសុីប៑ីអិន សកម្មភាពខុសច្បាប់និង / ឬគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយ  ឬ (ច) បង្កើតគម្រោងគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយឬការភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រសុី។ប៑ីអិន។

សុីប៑ីអិនសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រិតចំនួននៃអ៊ីមែលដែលអ្នកប្រើអាចផ្ញើទៅអ្នកប្រើផ្សេងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលម្ភៃបួន (២៤) ម៉ោងទៅលេខដែលសុីប៑ីអិន យល់ថាសមរម្យនៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើអ៊ីម៉ែល មិនបានសំណូមពរ សារឥតបានការ សារបន្ទាន់ឬទំនាក់ទំនង មិនបានសំណូមពរ​ ណាផ្សេងទៀតតាមរយៈ គេហទំព័រសុីប៑ីអិនអ្នកត្រូវដឹងថាមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយឱ្យមានបញ្ហាដល់សុីប៑ីអិន / ឬគេហទំព័រ សុីប៑ីអិននឹងមានការលំបាក ប្រសិនបើមិនអាចទៅរួចនោះទេ ដើម្បីឱ្យដឹងប្រាកដ សុីប៑ីអិនមានសិទ្ធស្វែងរកសេចក្តីបង្គាប់ពីតុលាការនៃដែនសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់ទង្វើមិនត្រឹមត្រូវឬគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយក្នុងការបន្ថែមទៅលើសិទ្ធិនិងកែអាចដំណើរការទៅសុីប៑ីអិន ។

ខណៈពេលដែលបានសន្មត់ថាសុីប៑ីអិនគ្មានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការតាមដាន គេហទំព័រសុីប៑ីអិន នោះវានឹងវាយើញជាការសមរម្យ ការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រសុីប៑ីអិន​ដែល សុីប៑ីអិន​ជឿជាក់នឹងច្បាប់ គ្មានការអនុញ្ញាតឬការរំលោភលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ។ ប្រសិនបើបានចាត់ទុកថាសមរម្យដោយសុីប៑ីអិន វានឹងផ្តួចផ្តើមសកម្មភាពស្របច្បាប់សមស្របជាមួយនឹងការគោរពទៅនឹងសកម្មភាព រួមបញ្ចូលទាំងការកំណត់ដោយមិនកំណត់ ព្រហ្មទណ្ឌ​រដ្ឋប្បវេណីនិងសេចក្តីបង្គាប់ការដោះស្រាយ។  សុីប៑ីអិនសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រិតសកម្មភាពរបស់អ្នក និង / ឬបិទការចូលដំណើរការរបស់អ្នកទៅគេហ៏ទំព័រនេះគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ហេតុផលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នក។

ជម្លោះរវាងអ្នកប្រើ

(៨) ការដោះស្រាយជម្លោះដែលអាចកើតឡើងរវាងអ្នកប្រើគឺជាការទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកប្រើហើយសុីប៑ីអិនមិនមានការទទួលខុសត្រូវ ឬកាតព្វកិច្ចទាក់ទងទៅនឹងជម្លោះបែបណាមួយទេ។

Superbook

លក្ខន្តិក

(៩) "សុីប៑ីអិន" និងសញ្ញា "សុីប៑ីអិន" គឺបានចុះឈ្មោះពាណិជ្ជនិង / ឬសញ្ញាសេវាកម្មរបស់ សុីប៑ីអិន។ ស្លាកសញ្ញាផ្សេងទៀតទាំងអស់ សញ្ញាសេវានិងរូបសញ្ញាដែលបានប្រើនៅលើ គេហទំព័រសុីប៑ីអិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ សុីប៑ីអិន ឬត្រូវបានគេប្រើដោយមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។

ផ្លាស់ប្តូរទៅគេហទំព័រស៊ីប៊ីអិន

(១០) សុីប៑ីអិនអាចផ្លាស់ប្តូរ ផ្អាកឬបញ្ឈប់ទិដ្ឋភាពណាមួយនៃគេហទំព័រសុីប៑ីអិនគ្រប់ពេលណាមួយ រួមទាំងមានលក្ខណៈពិសេសណាគេហទំព័រសុីប៑ីអិន ទិន្នន័យឬមាតិកា។ សុីប៑ីអិន ក៏អាចដាក់ដែនកំណត់លើលក្ខណៈពិសេសនិងសេវាកម្មមួយចំនួនឬកំហិតការចូលដំណើរការរបស់អ្នកឬរបស់គេហទំព័រសុីប៑ីអិនទាំងអស់ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនឬការទទួលខុសត្រូវ។

អ្នកតំណាង

(១១) អ្នកតំណាង ធានានិងព្រមព្រៀងថា: (ក) អ្នកនឹងមិនអាចទាញផ្ទុក  ប្រកាស ស្នើ ឬផ្ទេរ ទៅឬ ចែកចាយ ឬ បើមិនដូច្នេះទេ បោះពុម្ពផ្សាយ តាមរយៈ គេហទំព័រ សុីប៑ីអិន សមា្ភរៈណាមួយ (i) ការ ដាក់កម្រិត ឬ រារាំង អ្នកប្រើ ផ្សេងទៀត ពីការប្រើប្រាស់ និងចូលរួមបណ្តាញសុីប៑ីអិន (ii) គឺ ខុសច្បាប់ គំរាមកំហែង ការរំលោភបំពាន​ ការបង្ខូច បង្ខូច  ប្រមាថ  អាសគ្រាម  បាតផ្សារ ការវាយលុក ការស្អប់ខ្ពើម អាសអាភាស អាសគ្រាម​ រួមភេទ ឬ មិនសមរម្យ (iii) ការបង្កើត ឬ លើកទឹកចិត្តដល់ ការប្រព្រឹត្ដនឹងបទល្មើស ព្រហ្មទណ្ឌ ឱ្យការកើនឡើង ដល់ការទទួលខុស ស៊ីវិល ឬ បើមិនដូច្នេះទេ រំលោភច្បាប់ ( IV ) រំលោភ  លួចគេឬ រំលោភសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី ដែលរួមមាន ដោយគ្មានការកំណត់ ដែលរក្សាសិទ្ធិ យីហោ ប៉ាតង់ សិទ្ធិនៃឯកជន ឬសាធារណៈ ឬកម្មសិទ្ធិ ណាមួយផ្សេងទៀត (V ) មេរោគ ឬកូដផ្សេងទៀត ឯកសារ ឬកម្មវិធីដែលបានរចនាឡើងដើម្បី បង្អាក់ លុបបំបាត់ ឬ កំណត់មុខងារ ឬការ ប្រតិបត្ដិការ របស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬ ផ្នែករឹង ឬ ឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិ ផ្សេងទៀត ( VI ) ព័ត៌មាន ផ្នែកទន់ ឬសម្ភារៈ ផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈ ពាណិជ្ជកម្ម ( vii ) ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គ្រប់ប្រភេទ  ឬ ( VIII ) ជា សូចនាករ ឬ មិនពិត ឬ ការក្លែងបន្លំ នៃប្រភពដើម ឬ សេចក្ដីថ្លែងការពិត  និង (ខ) អ្នកមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដប់បី(១៣) ឆ្នាំឬមានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលរបស់អ្នក។

ពាក្យបណ្តឹងការរំលោភសិទ្ធិ

(១២) ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ  ឬភ្នាក់ងារផ្សាយនិងជឿជាក់ថាការទំនាក់ទំនងឬមាតិកាផ្សេងទៀតប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នក​ អ្នកអាចផ្ញើការជូនដំណឹងមួយដែលអនុលោមតាមច្បាប់ឌីជីថលរក្សាសិទ្ធិដោយផ្តល់ភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិរបស់យើងជាមួយពត៌មានសរសេរដូចខាងក្រោម (សូមមើល ១៧​ USC ៥១២ (គ) (៣) សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម):

(ក) ហត្ថលេខាខាងរាងកាយឬអេឡិចត្រូនិករបស់បុគ្គលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាម្ចាស់សិទ្ធិផ្តាច់មុខដែលត្រូវបានគេចោទថាបំពាន

(ខ) អត្តសញ្ញាណនៃការងាររក្សាសិទ្ធិអះអាងថាត្រូវបានរំលោភឬ ប្រសិនបើការងារជាច្រើនបានរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងបណ្តាញគេហទំព័រ បានគ្របដណ្តប់ដោយការជូនដំណឹងបញ្ជីតំណាងនៃការងារដូចជាគេហទំព័រ

(គ) អត្តសញ្ញាណនៃសម្ភារៈដែលត្រូវបានអះអាងថាត្រូវបានរំលោភឬដើម្បីជាកម្មវត្ថុនៃសកម្មភាពរំលោភនឹងយកចេញឬចូលដំណើរការត្រូវបានបិទនិងពត៌មានគ្រប់គ្រាន់សមរម្យដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់សេវានេះដើម្បីកំណត់ទីតាំងសម្ភារៈ

(ឃ) ពត៌មានគ្រប់គ្រាន់សមរម្យដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីទាក់ទងអ្នកដូចជាអាស្រ័យដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ ហើយបើអាចរកបាន អាស្រ័យដ្ឋានអ៊ីមែលអេឡិចត្រូនិក

(ង​) សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​​អ្នក​មាន​ជំនឿ​ថា​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្ភារៈ​នៅ​ក្នុង​លក្ខណៈ​ដែល​បាន​តវ៉ា​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ដោយ​ម្ចាស់​រក្សា​សិទ្ធិ​ភ្នាក់ងារ​របស់​ខ្លួន​ឬ​ច្បាប់​ និង

(ច) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវនិងស្ថិតនៅក្រោមការពិន័យសម្បថដែលអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាម្ចាស់នៃសិទ្ធិផ្តាច់មុខដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភ។

ភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិសុីប៑ីអិនបានកំណត់ទុកជាមុនដើម្បីទទួលការជូនដំណឹងនៃការរំលោភគឺ: Attn: លោក ម៉ៃ ស្ទុនីសុីភ័រ ។ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយគ្រីស្ទបរិស័ទ 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, VA 23463, Michael.Stonecypher@cbn.org, Facsimile Number: (757) 226-6155.

ប្រាក់សំណង

(១៣) អ្នកយល់ព្រមសងសោហ៊ុយការពារនិងសុីប៑ីអិន​និងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននិងមន្រ្តីរបស់ពួក នាយក​ភ្នាក់ងារ​ បុគ្គលិក អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងអាជ្ញាប័ណ្ណ (ការប្រមូលផ្តុំ "ភាគីធានាសង") គ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការប្រឆាំងណាមួយ និងពាក្យបណ្តឹងទាំងអស់​សកម្មភាព ការខូចខាត​ បំណុលនិងការចំណាយ (រួមបញ្ចូលគ្មានកំណត់ថ្លៃសេវានិងការចំណាយលើតុលាការមេធាវី ') ដែលកើតឡើងដោយភាគីធានាសងនៅក្នុងការភ្ជាប់គ្នាឬកើតចេញពីការរំលោភណាមួយដោយកិច្ចព្រមព្រៀងឬតំណាងនៅខាងមុខធានានិងសញ្ញា។ អ្នកត្រូវចេះសហការយ៉ាងពេញលេញដូចជាតម្រូវឱ្យមានការសមរម្យក្នុងការការពារពាក្យបណ្តឹងណាមួយ។ សុីប៑ីអិនរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះមេធាវីការពារក្តីនិងការគ្រប់គ្រងផ្តាច់មុខនៃបញ្ហាបើមិនដូច្នេះទេអាចមានសំណងលើការខូចខាតដោយសារអ្នកហើយអ្នកនឹងមិនមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដោះស្រាយបញ្ហាដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់សុីប៑ីអិន ។

បណ្ដាញនេះ

(១៤) គេហទំព័រសុីប៑ីអិននិងកណ្តុទៅតំបន់ផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងបណ្តាញអ៊ិនធឺណិពិភពលោកធនធាននិងអ្នកឧបត្ថម្ភនៃគេហទំព័រសុីប៑ីអិន ។ តំណភ្ជាប់ទៅនិងមកគេហទំព័រសុីប៑ីអិនទៅភាគីទីបីទៅតំបន់ផ្សេងទៀតរក្សាទុកដោយភាគីទីបីមិនមានការយល់ព្រមដោយសុីប៑ីអិនឬសម្ព័ន្ធឬសាខារបស់ខ្លួនណាមួយធនធានភាគីទីបីឬមាតិការបស់ពួកគេ។ សុីប៑ីអិនមិនទាមទារនូវការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងសមា្ភរៈភាគីទីបីណាបានផ្តល់ជូនតាមរយៈតំណភ្ជាប់មកគេហទំព័រសុីប៑ីអិន។

បដិសេធការធានា

(១៥) បណ្តាញគេហទំព័រសុីប៑ីអិន​រួមបញ្ចូលមាតិកា កម្មវិធីដំណើរការ មុខងារ​សម្ភារៈនិងព័ត៌មានដែលដាក់នៅលើឬចូលដំណើរការតាមរយៈគេហទំព័រ សុីប៑អិន ត្រូវបានផ្តល់«ដូចជា»។ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមសិទ្ធិដោយច្បាប់ សុីប៑អិននិងសម្ព័ន្ធរបស់វាមិនបង្កើតតំណាងឬការធានាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សម្រាប់មាតិកានៅលើវិបសាយ សុីប៑ីអិនឬសម្ភារៈ ព័ត៌មាន​និងការប្រព្រឹត្តដោយធ្វើឱ្យកម្មវិធីប្រើឬចូលដំណើរការបានតាមរយៈ សុីប៑ីអិនបាន គេហទំព័រសម្រាប់ផលិតផលឬសេវាកម្មឬលើសពាក្យទៅឱ្យភាគីទីបីឬសម្រាប់រំលោភមូលបត្រសមាគមបានទេជាមួយនិងប្រតិបត្តិនៃព័ត៌មានរសើបតាមរយៈបណ្ដាញបានតភ្ជាប់ សុីប៑ីអិន ឬបណ្តាញណាមួយ។ លើសពីនេះទៀត CBN និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនរាល់ការបញ្ជាក់ការបញ្ចេញមតិរឺការធានាណាមួយតុណ្ណីភាពរួមបញ្ចូលទាំងការគ្មានកំនរបស់ NON-រំលោភ Merchant ឬកាយសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់។ សុីប៑ីអិនមិនធានាថាមុខងារដែលមាននៅក្នុងបណ្តាញគេហទំព័រសុីប៑ីអិនឬសម្ភារៈណាមួយឬខ្លឹមសារដែលមាននៅទីនេះនឹងមិនមានការរំខានឬកំហុសដោយឥតគិតថ្លៃនឹងត្រូវបានកែឬបណ្តាញ CBN ឬម៉ាស៊ីនបម្រើដែលធ្វើឱ្យវាអាចប្រើបានគឺឥតគិតថ្លៃនៃគេហទំព័រឬមេរោគផ្សេងទៀត។ សុីប៑ីអិននិងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់នៃបណ្ដាញគេហទំព័រសុីប៑ីអិន រួមទាំងគ្មានកំណត់មាតិកានិងមានកំហុសណាមួយដែលមាននៅទីនេះ។

ដែនកំណត់នៃការទទួលខុស្រតូវ។

(១៦) សុីប៑ីអិន សម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននិងសម្ព័ន្ធគឺមិនទទួលខុសត្រូវក៏មិនមែនជាទទួលខុសត្រូដោផ្ទាល់ មិនផ្ទាល់ ដោយចៃដន្យ ចំពោះផលវិបាក ពិសេស ខូចខាត ដ៏គំរូដាក់ទោសទណ្ឌឬផ្សេងទៀតកើតឡើងឬពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទៅគេហទំព័រ សុីប៑ីអិន បណ្តាញ-ពាក់ព័ន្ធ សេវានិង / ឬការឈ្លោះប្រកែកឬព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ សុីប៑ីអិន ប្រសិនបើ សុីប៑ីអិនបានដឹងឬគួរតែបានស្គាល់អំពីលទ្ធភាពការខូចខាតនោះក៏ដោយ។ បង្ការមួយរបស់អ្នកសម្រាប់ការមិនពេញចិត្តបណ្តាញគេហទំព័រសុីប៑ីអិន និង / ឬសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងបណ្ដាញគឺបញ្ឈប់ការប្រើបណ្តាញគេហទំព៏រសុីប៑ីអិន និង / ឬសេវាកម្មទាំងនោះ។

ជម្រើសនៃច្បាប់ យុត្តាធិការ

(១៧) កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយ តាមអនុលោមតាមច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមិនទាក់ទងទៅនឹងជម្លោះនៃច្បាប់ឬជម្រើសច្បាប់បានផ្តល់។ សិទិ្ធនិងយុត្តាធិការផ្តាច់មុខសម្រាប់សកម្មភាពណាមួយឬនីតិវិធីកើតឡើងឬទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរដ្ឋឬតុលាការសហព័ន្ធមានទីតាំងនៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិក។

ផ្សេងៗ

(១៨) កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាង សុីប៑ីអិន និងអ្នកទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រសុីប៑ីអិន ។ មូលហេតុនៃសកម្មភាពដែលអ្នកអាចមានទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រសុីប៑ីអិនត្រូវតែបានចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ (១) បន្ទាប់ពីពាក្យបណ្តឹងឬមូលហេតុនៃសកម្មភាពកើតឡើងឬផ្សេងទៀតត្រូវបានបដិសេធជាស្ថាពរ។ ក្បាលទំព័រគឺមានតែសម្រាប់ឯកសារយោងនិងមិនកំណត់ឬកំណត់វិសាលភាពឬអត្ថន័យនៃកថាខណ្ឌនេះទេ។ ប្រសិនបើ សុីប៑ីអិន បរាជ័យក្នុងការធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានណាមួយដោយអ្នកព្រមព្រៀង អ្នកយល់ស្របថាការបរាជ័យដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមិនលះបង់សិទ្ធិ សុីប៑ីអិន ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់ឬស្រដៀងគ្នា។ ប្រសិនបើមានមូលហេតុណាមួយនៃដែនសមត្ថកិច្ចតុលាការបានបង្ហាញថាការផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀងឬផ្នែកផ្សាយមិនអាចផ្តល់នឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងកម្រិតអតិបរមាដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះជាចេតនានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងនៅសល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបន្តជាធរមានពេញលេញនិងឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។

(១៩) លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងសំឡេងផតឃែស្ថនិងសេវាកម្មដែលបានទាញយរបស់CBN ត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុង CBN Podcasts/Downloadable Services Terms of Use

(20) សិទ្ធិឯកជនកាលីហ្វ័រញ៉្ញា។ កាលីហ្វញ៉ាដើមបណ្តឹងផ្នែកអតិថិជន 1798,83 ការអនុញ្ញាត្តិពី សុីប៑ីអិន ដែលជាអ្នកស្រុកកាលីហ្វញ៉ាដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានពិតប្រាកដទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគីទីបីរបស់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារដោយផ្ទាល់របស់ពួកគេ។ បើមានអ្វីស្នើសុំសូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅ ឬសរសេរមកយើង:

CBN CA មានសិទិ្ធ
 977 សិនថឺវីល ថឺនផៃ
ឆ្នេរវីជីនី, រដ្ឋវីជីនី 23463


គោលការណ៍សម្ងាត់សុីប៑ីអិន

សំណួរលោកសាស្រ្តាចារ្យក្វាន់ទុម