<h2>វិវរណៈ!</h2>

វិវរណៈ!

វគ្គ: ១១៣

រដូវកាល: ១

គ្រីសបានដុតផ្ទះរបស់គាត់ដោយចៃដន្យ ហើយគាត់ជឿថាប្រការនេះគាត់នឹងមិនទទួលបានការ អត់ទោសឡើយ។ សៀវភៅវិសេសបាននាំគ្រីស ចយ និងគីស្មូទៅកាន់បន្ទាល់នៃថ្ងៃចុងក្រោយ ហើយតាមរយៈបទ ពិសោធន៍នេះ គាត់បានមើលឃើញពីភាពអស្ចារ្យពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះ និងការ វិវរណៈ 19:11

មើលវគ្គទាំងស្រុង

មេរៀន:

ការអត់ទោសរបស់ព្រះធ្វើអោយយើងទទួលបានការសង្គ្រោះ។

បន្ថែម

សំណួរលោកសាស្រ្តាចារ្យក្វាន់ទុម