គោលការណ៏ ខូឃីស៍ របស់ស៊ីប៊ីអិន

ខូឃីស៍គឺជាឯកសារអត្ថបទតូចមួយដែលដាក់នៅលើកុំព្យូទ័រអ្នកតាមរយៈវ៉ិបសាយដែលអ្នកចូលមើល។ វេបសាយស្ទើរទាំងអស់ប្រើរក្សាកំណត់ត្រាដើម្បីធ្វើឲ្យគេហទំព័រដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព។ វ៉ិបសាយទាំងនោះក៏ប្រើដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់ម្ចាស់វ៉ិបសាយ និង/ឬភាគីទីបីផងដែរ។

ខូឃីស៍ចំបាច់ និងការវិភាគដែលគូសបញ្ជាក់ខាងក្រោមអាចត្រូវបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកប្រើវ៉ិបសាយរបស់យើងលើកដំបូង។ វាមិនបានរក្សាទុកព័ត៌មានអត្ថសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។ ខូឃីស៍ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់នឹងត្រូវបិទរហូតទាល់តែអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យទើបបើកឡើងវិញ។ យ៉ាងណាក៏ដោយនេះមានន័យថា ផ្នែកនោះនៃវ៉ិបសាយរបស់យើងអាចមិនដំណើរការដូចរំពឹងទេប្រសិនបើអ្នកបដិសេធ។

ការយល់ព្រមទទួលយកខូឃីស៍របស់យើងត្រូវបានចាត់ទុកថាកើតឡើងនៅពេលអ្នកចុចលើប៊ូតុង “យល់ព្រម” នៅលើវ៉ិបសាយ ឬប្រសិនបើអ្នកបង្កើតគណនីនៅលើវ៉ិបសាយយើង។ អ្នកអាចយល់ព្រម ឬបដិសេធខូឃីស៍របស់យើងបានគ្រប់ពេលដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ទំព័រគោលការណ៍ខូឃីស៍។ ព័ត៌មានខាងក្រោមបង្ហាញពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ និងពន្យល់ថាអំពីមូលហេតុនៃការប្រើប្រាស់វា។

តើវ៉ិបសាយរបស់យើងប្រើខូឃីស៍យ៉ាងដូចម្តេច?

វ៉ិបសាយរបស់យើងអាចដាក់ ឬចូលទៅប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ភាគីទីមួយនៅក្នុងឧបករណ៏ ឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ខូឃីស៍ភាគីទីមួយគឺជាអ្វីដែលបានដាក់ដោយផ្ទាល់ពី ស៊ីប៊ីអិន និងប្រើប្រាស់សម្រាប់តែ ស៊ីប៊ីអិន តែប៉ុណ្ណោះ។ ស៊ីប៊ីអិន ប្រើខូឃីស៍ទាំងនេះដើម្បីសម្របសម្រួល ធ្វើឲ្យអ្នកអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍ប្រសើរឡើងនៅលើវ៉ិបសាយរបស់យើង និងដើម្បីផ្តល់ និងធ្វើឲ្យផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើង។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង អ្នកក៏នឹងអាចទទួលបានខូឃីស៍ភាគីទីបីជាក់លាក់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៏របស់អ្នក។ ខូឃីស៍ភាគីទីបីគឺជាអ្វីដែលដាក់ដោយវ៉ិបសាយ សេវាកម្ម និង/ឬពីភាគីផ្សេងទៀតក្រៅស៊ីប៊ីអិន។

ប្រភេទនៃខូឃីស៍៖

ខូឃីស៍តឹងរ៉ឹងចាំបាច់បំផុត

ខូឃីស៍ដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ដំណើការក្នុងវ៉ិបសាយរបស់យើងសម្រាប់គាំទ្រមុខងារដូចជា ការកំណត់ចូល កន្ត្រកទិញទំនិញរបស់អ្នក និងប្រតិបត្តិការទូទាត់។

ខូឃីស៍វិភាគ

ខូឃីស៍វិភាគអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីជួយយើងកែលម្អវ៉ិបសាយរបស់យើង និងការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

ខូឃីស៍មុខងារ មុខងាររបស់ខូឃីស៍អនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្តល់មុខងារបន្ថែមដល់អ្នកដូចជាការធ្វើបដិរូបកម្មជាដើម។

ខូឃីស៍គោលដៅ

ខូឃីស៍ទាំងនេះបង្ហាញថាតើពេលណា និងរបៀបដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ និងផ្នែកណាមួយរបស់គេហទំព័រយើង។ ដូចជាខូឃីស៍វិភាគដែរ ព័ត៌មាននេះជួយឲ្យ ស៊ី ប៊ី អិន យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីអ្នក និងធ្វើឲ្យវ៉ិបសាយ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងកាន់តែមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកបន្ថែមទៀត។ ព័ត៌មានមួយចនួនដែលអ្នកប្រមូលបានក៏អាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយភាគីទីបីផងដែរ។

ខូឃីស៏ភាគីទីបី

ខូឃីស៏ភាគីទីបីមិនត្រូវបានដាក់ដោយ ស៊ីប៊ីអិន ទេ។ វាត្រូវបានដាក់ដោយភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់ ស៊ីប៊ីអិន និង/ឬទៅកាន់អ្នក។ ខូឃីស៏ភាគីទីបីអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីផ្តល់ជូននូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលសមស្របដល់អ្នក ឬតាមរយៈភាគីទីបីដែលផ្តល់ការវិភាគសេវាកម្មដល់ ស៊ីប៊ីអិន។

ខូឃីស៏ជាប់លាប់

ខូឃីស៏ជាប់លាប់បន្តនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍របស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលដែលបានកំណត់ទុកមុន និងត្រូវបានដំណើរការពេលណាអ្នកចូលទៅកាន់វ៉ិបសាយរបស់យើង។

ខូឃីស៏តាមវគ្គ

ខូឃីស៏តាមវគ្គមានលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន ហើយវាមាននៅលើកុំព្យូទ័រ ឬ ឧបករណ៍របស់អ្នកចាប់តាំងពីអ្នកចាប់ផ្តើមចូលមើលរហូតដល់ពេលបិទកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក វាត្រូវបានលុបចេញនៅពេលអ្នកបិទកម្មវិធីរបស់អ្នក។

ខូឃីស៏របស់យើងដែលនៅលើវេបសាយើងមិនស្ថិតស្ថេរនៅរហូតទេ ហើយវាមានពេលកំណត់របស់វា។

តើខូឃីស៏អ្វីដែលវ៉ិបសាយរបស់យើងប្រើប្រាស់?

ការវិភាគ

ការវិភាគសំដៅលើបណ្តុំនៃមុខងារមួយដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រមូល និងវិភាគព័ត៌មានប្រើប្រាស់ដែលមានលក្ខណៈអនាមិក។

ការវិភាគពី Google

យើងប្រើប្រាស់ការវិភាគពី Google និងការគ្រប់គ្រងស្លាករបស់ Google ដើម្បីតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយរបស់យើងលក្ខណៈអនាមិកដោយប្រមូលព័ត៌មានដូចជាទំព័រដែលចូលមើល រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែលអ្នកចំណាយពេលនៅកន្លែងនោះ និងថាតើ ឬមិនមែនជារយៈពេលដែលត្រូវបានធ្វើឡើង។ ព័ត៌មាននេះជួយយើងដើម្បីធ្វើឲ្យវ៉ិបសាយរបស់យើងផ្តល់បទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរឡើងដល់អ្នក។ 

 

ឈ្មោះ 

រយៈពេល 

_dc_gtm_UA-# 

វគ្គ 

_ga  

២ ឆ្នាំ 

_gat_UA- #

វគ្គ

_gat 

វគ្គ 

_gid 

វគ្គ 

   

 

ស្ថិតិវ៉ិបសាយផ្ទៃក្នុង

ខូឃីស៏​ទាំងនេះប្រមូលស្ថិតិវេបសាយផ្ទៃក្នុងដែលវាស់អំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើ ហើយប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើង។ 

 

ឈ្មោះ 

រយៈពេល 

g.gif 

វគ្គ 

tk_lr 

១ ឆ្នាំ 

tk_or 

៥ ឆ្នាំ 

tk_r3d 

២ ថ្ងៃ។ 

tk_tc  

វគ្គ 

tk_ai

៥ ឆ្នាំ

tk_qs

១ ថ្ងៃ

 

ការផ្សព្វផ្សាយ 

Google AdWords

ខូឃីស៍ដែលប្រើប្រាស់ដោយ Google AdWords ដើម្បីភ្ជាប់អ្នកទស្សនាឡើងវិញដែលទំនងជាក្លាយទៅជាអ្នកប្រើទៀងទាត់ដោយផ្អែកលើអាកប្បកិរិយាតាមអនឡាញរបស់អ្នកចូលមើលនៅលើវ៉ិបសាយរបស់យើង។ 

 

ឈ្មោះ 

រយៈពេល 

ពានិជ្ជកម្ម/ga-ទស្សនិកជន 

វគ្គ 

ប្រមូល 

វគ្គ

ការយល់ព្រម និងការត្រួតពិនិត្យ

ខូឃីស៍ចាំបាច់ និងខូឃីស៏វិភាគអាចត្រូវបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមចូលទៅកាន់វ៉ិបសាយរបស់យើងជាលើកដំបូងដោយសារវាមិនកត់ត្រាទុកព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីឡើយ។ ខូឃីស៏ទាំងអស់ត្រូវបានបិទ រហូតទាល់តែអ្នកមានការយល់ព្រមដល់ពួកយើង។

តាមរយៈការផ្តល់ការយល់ព្រមឲ្យដាក់ខូឃីស៍ពីអ្នកទើបអ្នកអនុញ្ញាតិឲ្យយើងផ្តល់នូវបទពិសោធន៏ និងសេវាកម្មដែលអាចផ្សេងៗទៀតដល់អ្នក។

អ្នកក៏អាចបដិសេធមិនយល់ព្រមឲ្យដាក់ខូឃីស៏បានដែរក្រៅពីភាពចាំបាច់ និងខូឃីស៏វិភាគ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៅលើវ៉ិបសាយរបស់យើងប្រហែលជាមិនអាចដំណើរការបានពេញលេញ ឫដូចបំណងនោះទេ។

ជាជម្រើស អ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីបើក ឬបិទខូឃីស៍នៅក្នុងកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើនក៏អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកជ្រើសរើសថាតើអ្នកមានបំណងបិទខូឃីស៍ទាំងអស់ ឬតែខូឃីស៍ភាគីទីបី។

តាមលំនាំនៃការកំណត់ កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើនទទួលយកខូឃីស៍ ប៉ុនតែវាអាចមានការផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច។ សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតបន្ថែមសូមពិនិត្យលើមឺនុយជំនួយនៅលើកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ឬឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ខូឃីស៏នេះ

ស៊ីប៊ីអិន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៏ខូឃីស៍នេះបើមានករណីចាំបាច់ ឬសមរម្យតាមការយល់ឃើញរបស់ស៊ីប៊ីអិន។  ការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈណាមួយចំពោះគោលការណ៏ខូឃីស៏នឹងត្រូវបានប្រកាសប្រាប់។ បច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៏ខូឃីស៏នឹងមានឥទ្ធិពលភ្លាមៗក្រោយពីមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។
 

ព័​ត៌​មាន​បន្ថែម

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីរបៀបដែលយើងប្រើខូឃីស៍ សូមទំនាក់ទំនងមកយើង៖

ការការពារទិន្នន័យ ស៊ីប៊ី​អិន
977 Centerville Turnpike 
Virginia Beach, Virginia 23463
United States 
dataprotection@cbn.org

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមពិនិត្យមើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ ស៊ីប៊ីអិន និងលក្ខន្តិកៈរបស់ស៊ីប៊ីអិន។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់វ៉ិបសាយរបស់ ស៊ីប៊ី​អិន អ្នកយល់ព្រមថារាល់ការប្រើប្រាស់ និងទំនាក់ទំនងផ្សេងៗរបស់អ្នកជាមួយ ស៊ីប៊ីអិន តាមរយៈវ៉ិបសាយ ស៊ីប៊ីអិន ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌប្រើប្រាស់របស់ស៊ីប៊ីអិន។  ក្នុងករណីមិនមានជម្លោះ លក្ខន្តិកៈនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រង់ដោយគោលការណ៏ឯកជន និងគោលការណ៍ខូឃីស៍ និងគោលការណ៍ភាពឯកជននឹងគ្រប់ដណ្តប់លើគោលការណ៏ខូឃីស៏។

សំណួរលោកសាស្រ្តាចារ្យក្វាន់ទុម