គោលការណ៏រក្សាកំណត់ត្រារបស់ស៊ីប៊ីអិន

កំណត់ត្រាជាឯកសារអត្ថបទតូចៗដាក់នៅលើកុំព្យូទ័រអ្នកតាមរយះវេបសាយដែលអ្នកចូលមើល។ វេបសាយស្ទើរទាំងអស់ប្រើរក្សាកំណត់ត្រាដើម្បីធ្វើឲ្យគេហទំព័រដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព។ វេបសាយទាំងនោះក៏ប្រើដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់ម្ចាស់គេហទំព័រ និងភាគីទីបីផងដែរ។

រក្សាកំណត់ត្រាចាំបាច់ និងស្ថិតិរក្សាកំណត់ត្រាដែលគូសបញ្ជាក់ខាងក្រោមដែលបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័រអ្នកនៅពេលដែលអ្នកប្រើវាដំបូង។ វេបសាយទាំងនោះមិនបានរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ រក្សាកំណត់ត្រាផ្សេងទៀត​នឹងបិទរហូតទាល់តែអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យទើបបើកវិញ នេះមានន័យថាយ៉ាងណាក៏ដោយគេហទំព័ររបស់យើងមិនដំណើរការដូចរំពឹងទេបើអ្នកបដិសេធ។

ដើម្បីបង្កើតគណនីមួយ ឬ ទទួលបានការរក្សាកំណត់ត្រាសូមចុចលើប៊ូតុង យល់ព្រមទើបអាចដំណើរការនៅក្នុងវេបសាយយើងបាន។ ពេលចូលទស្សនាគេហទំព័រគោលការណ៏រក្សាកំណត់ត្រាអ្នកអាចយល់ព្រម ឬបដិសេធ ការរក្សាកំណត់ត្រាយើងបានគ្រប់ពេល។ ព័ត៌មានខាងក្រោមបង្ហាញពីការរក្សាកំណត់ត្រាដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយអ្នកនឹងយល់ពីមូលហេតុពីការប្រើប្រាស់។

តើយើងប្រើការរក្សាកំណត់់ត្រាយ៉ាងដូចម្តេច?

ការរក្សាកំណត់ត្រាទីមួយនឹងត្រូវបានដាក់ក្នុងឧបករណ៏ ឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយវេបសាយរបស់យើង។ ការរក្សាកំណត់ត្រាទីមួយដែលបានដាក់ដោយស៊ីប៊ីអិន ហើយប្រើបានតែស៊ីប៊ីអិនតែមួយគត់។ ស៊ីប៊ីអិនប្រើការរក្សាកំណត់ត្រាដើម្បីសម្របសម្រួល អភិវឌ្ឍការប្រើប្រាស់ ផ្គត់ផ្គង់ បង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្ម។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង អ្នកនឹងទទួលបានការរក្សាកំណត់ត្រាបីនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៏របស់អ្នក។ ការរក្សាកំណត់ត្រាទីបីត្រូវបានដាក់ដោយគេហទំព័រ សេវាកម្មណាមួយ ឬផ្នែកណាមួយទៀតក្រៅពីស៊ីប៊ីអិន។

ប្រភេទការរក្សាកំណត់ត្រា:

ការរក្សាកំណត់ត្រាចាំបាច់បំផុត

ការរក្សាកំណត់ត្រាចាំបាច់បំផុតដែលមានដំំណើរការក្នុងគេហទំព័រសម្រាប់គាំទ្រមុខងារដូចជា ការចូលក្នុងគេហទំព័រ ទីផ្សារ និងការទូទាត់។

វិភាគការរក្សាកំណត់ត្រា

វិភាគការរក្សាកំណត់ត្រាអនុញ្ញាតយើងឲ្យប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីជួយយើងក្នុងការកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើង   និងការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

មុខងារការរក្សាកំណត់ត្រា
មុខងារការរក្សាកំណត់ត្រាអនុញ្ញាតឲ្យយើងដើម្បីផ្តល់មុខងារបន្ថែមដល់អ្នកដូចជាការធ្វើបដិរូបកម្មជាដើម។

គោលដៅការរក្សាកំណត់ត្រា

ការរក្សាកំណត់ត្រាទាំងនេះបង្ហាញថាតើពេលណា និងរបៀបដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ និងផ្នែកណាមួយរបស់គេហទំព័រយើង។ ដូចនឹងខូឃីស៍វិភាគដែរ ព័ត៌មាននេះជួយឲ្យ ស៊ី ប៊ី អិន យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអ្នក និងធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកាន់តែមានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀត។ ព័ត៌មានដែលអ្នកប្រមូលបានត្រូវបានចែករំលែកជាមួយភាគីទីបីផងដែរ។

ខូឃីស៏ទីបី

ខូឃីស៏ទីបីមិនត្រូវបានដាក់ដោយស៊ី ប៊ី អិនទេ។ ទាំងនោះត្រូវបានដាក់ដោយភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់ ស៊ី ប៊ី អិន និងអ្នក។ ខូឃីស៏ទី៣ប្រើដោយសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីផ្តល់ជូននូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសមស្របដល់អ្នក និងដល់ ស៊ី ប៊ី អិន ។

ខូឃីស៏ឃីត

ខូឃីស៏ឃីតនៅលើកុំព្យូទ័រ ឬ ឧបករណ៍របស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលដែលបានកំណត់ទុកមុន និងជាសកម្មភាពរាល់ពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។

សម័យកាលខូឃីស៏

សម័យកាលខូឃីស៏នៅជាបណ្តោះអាសន្នទេ មានតែនៅលើកុំព្យូទ័រ ឬ ឧបករណ៍របស់អ្នកចាប់តាំងពីអ្នកចាប់ផ្តើមបើកប្រូសសើ និងបិទវិញ។ វាត្រូវបានលុបចោលនៅពេលអ្នកបិទប្រូសសើ។

ខូឃីស៏ដែលនៅលើវេបសាយើងមិននៅយូររហូតទេ វាមានពេលកំណត់របស់វា។

 តើខូឃីស៏អ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់?

វិភាគ

ការវិភាគសំដៅលើមុខងារមួយដែលអាចប្រមូល និងវិភាគព័ត៌មានដែលបានប្រើរួច។

Google Analytics 

យើងប្រើ Google Analytics និងGoogle Tag Manager ដើម្បីតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងប្រមូលព័ត៌មានដូចជាគេហទំព័រណាដែលគេចូលទស្សនា និង ថា​តើ​បាន ​ឬ ​មិន​បាន វិភាគទាន។ ព័ត៌មាននេះជួយយើងដើម្បីអភិវឌ្ឍវេបសាយឲ្យមានដំណើរការប្រសើរ។ 

 

ឈ្មោះ 

រយៈពេល 

_dc_gtm_UA- # 

សម័យកាល 

_ga  

២ ឆ្នាំ 

_gat_UA- #

សម័យកាល

_gat 

សម័យកាល 

_gid 

សម័យកាល 

   

 

ស្ថិតិវេបសាយផ្ទៃក្នុង 

ខូឃីស៏ ​ទាំងនេះប្រមូលស្ថិតិវេបសាយផ្ទៃក្នុងដែលវាស់សកម្មភាពអ្នកប្រើហើយប្រើដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ 

 

ឈ្មោះ 

រយៈពេល 

g.gif 

សម័យកាល 

tk_lr 

១ ឆ្នាំ 

tk_or 

៥ ឆ្នាំ 

tk_r3d 

២ ថ្ងៃ 

tk_tc  

សម័យកាល 

tk_ai

៥ ឆ្នាំ

tk_qs

១ ថ្ងៃ

 

ការផ្សព្វផ្សាយ 

Google AdWords 

ខូឃីស៍បានប្រើ Google AdWords ដើម្បីភ្ជាប់អ្នកទស្សនាឡើងវិញដែលទំនាក់ទំនងជាអ្នកប្រើទៀងទាត់ដោយផ្អែកលើការចូល អនឡាញ នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ 

 

ឈ្មោះ 

រយៈពេល 

ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ / ទស្សនិកជន 

លើក 

ប្រមូល 

សម័យកាល

ការយល់ព្រម និងការត្រួតពិនិត្យ

ខូឃីស៍ចាំបាច់ និងខូឃីស៏វិភាគត្រូវបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងជាលើកដំបូងព័ត៌មានទាំងនោះក៏មិនបានរក្សាទុកដែរ។ ខូឃីស៏ទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់ រហូតមានការយល់ព្រមពីអ្នក។

ការទទួលតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការដាក់ខូឃីស៏ ដូចនេះអ្នកអាចទទួលបានការផ្តល់បទពិសោធន៏ជាច្រើន និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។

អ្នកក៏អាចបដិសេធមិនទទួលរាល់ខូឃីស៏ចាំបាច់ណាមួយ ឬ ខូឃីស៏វិភាគណាមួយក៏បាន។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងប្រហែលជាមិនអាចដំណើរការបានពេញលេញឫក៏មានបំណង។

អ្នកមានជម្រើសអាចសម្រេចបើក ឬ បិទខូឃីស៏នៅក្នុងប្រូសសើអ៊ីនធឺណែត។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតយើងមានជម្រើសក្នុងការបិទរាល់ទាំងខូឃីស៏ ឬ ខូឃីស៏ទីបីទាំងអស់។

ជាធម្មតាប្រូសសើរបស់អ៊ីនធឺណែតបានរក្សាទុកខូឃីស៏ទាំងអស់ តែយើងក៏អាចផ្លាស់ប្តូរវាបានជានិច្ច។ សម្រាប់ពត៌មានលំអិតបន្ថែមសូមពិនិត្យលើមឺនុយក្នុងអ៊ីនធឺណែត ឬ ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ខូឃីស៏

ស៊ី ប៊ី អិន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៏ខូឃីស៍បើករណីចាំបាច់យើងនឹងធ្វើវា។  យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកបើមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយក្នុងគោលការណ៏ខូឃីស៏ គោលការណ៏ខូឃីស៏នឹងមានឥទ្ធិពលជាងនេះបើវាត្រូវបានរៀបចំអាប់ដេតជាថ្មី
 

ព័​ត៌​មាន​បន្ថែម

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីរបៀបដែលយើងប្រើខូឃីសូមទំនាក់ទំនងមកយើង:

ការការពារទិន្នន័យ
ស៊ី ប៊ី អិន 
៩៧៧ Centerville Turnpike 
ឆ្នេរសមុទ្រ Virginia រដ្ឋ​ Virginia 23463
សហរដ្ឋអាមេរិក 
dataprotection@cbn.org

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនរបស់ស៊ី ប៊ី អិន ការកំណត់ និងលក្ខខ័ណ្ឌ។

តាមរយះការប្រើប្រាស់វេបសាយស៊ី ប៊ី​ អិន រាល់ការប្រើប្រាស់ និងការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយវេបសាយល័ក្ខខ័ណ្ឌការប្រើប្រាស់ស៊ី ប៊ី អិនតែមួយ។  ករណីមិនមានការសមស្របគ្នារវាងការកំណត់ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនឹងត្រូវគ្រប់គ្រង់ដោយគោលការណ៏ឯកជនដែលត្រួតពិនិត្យលើគោលការណ៏ខូឃីស៏។

សំណួរលោកសាស្រ្តាចារ្យក្វាន់ទុម